Cuban Missile Crisis, Document 19

25 October 1962 / Cable from Zorin to the TsK KPSS TOP SECRET Reproduction prohibited Copy No. 12 6116    26/X/62 Enciphered Cable [Translator’s note: Distribution for this cable is as follows: Brezhnev, Voronov, Kirilenko, Kozlov, Kosygin, Kuusinen, Mikoyan, Podgornyy, Polyanskiy, Suslov, Khrushchev, Khrushchev, Shvernik, Grishin, Rashidov, Mazurov, Mzhavanadze, Shcherbitskiy, Demichev, Ilyevich, Ponomarev, Shelepin, Gromyko, Malinovskiy,Continue reading “Cuban Missile Crisis, Document 19”