Cuban Missile Crisis, Document 32

29 October 1962 / Enciphered cable from Havana, from Alekseyev on his conversation with Fidel Castro TOP SECRET Reproduction prohibited Copy No. 12 6216/sh           30/X/62 Enciphered Cable [Translator’s note: Distribution for this cable is as follows: Brezhnev, Voronov, Kirilenko, Kozlov, Kosygin, Kuusinen, Mikoyan, Podgornyy, Polyanskiy, Suslov, Khrushchev, Khrushchev, Shvernik, Grishin, Rashidov, Mazurov, Mzhavanadze, Shcherbitskiy, Demichev,Continue reading “Cuban Missile Crisis, Document 32”

Cuban Missile Crisis, Document 17

23 October 1962 / Enciphered cable from Havana from Alekseyev on mobilizing the national militia in Cuba TOP SECRET Reproduction prohibited Copy No. 12 5962    23/X/62 Enciphered Cable [Translator’s note: Distribution for this cable is as follows: Brezhnev, Voronov, Kirilenko, Kozlov, Kuusinen, Mikoyan, Podgornyy, Polyanskiy, Suslov, Khrushchev, Khrushchev [sic], Shvernik, Grishin, Rashidov, Mazurov, Mzhavanadze, Shcherbitskiy,Continue reading “Cuban Missile Crisis, Document 17”